STADGAR

fšr BostadsrŠttsfšreningen SkŒlen Nr 11

Organisationsnummer 702001-9944

 

 


OM F…RENINGEN

1 ¤   Namn, sŠte och ŠndamŒl

2 ¤   Medlemskap och šverlŒtelse

3 ¤   Medlemskapspršvning - juridisk person

4 ¤   Medlemskapspršvning - fysisk person

5 ¤   BosŠttningskrav

6 ¤   AndelsŠgande

7 ¤   Insats, Œrsavgift och upplŒtelseavgift

8 ¤   rsavgiftens berŠkning

9 ¤   …verlŒtelse- och pantsŠttningsavgift samt avgift

        fšr andrahandsupplŒtelse

10 ¤ …vriga avgifter

11 ¤ DršjsmŒl med betalning

 

 

F…RENINGSST€MMA

12 ¤   FšreningsstŠmma

13 ¤   Motioner

14 ¤   Extra fšreningsstŠmma

15 ¤   Dagordning

16 ¤   Kallelse

17 ¤   RšstrŠtt

18 ¤   Ombud och bitrŠde

19 ¤   Ršstning

20 ¤   JŠv

21 ¤   Resultatdisposition

22 ¤   Valberedning

23 ¤   StŠmmans protokoll

 

 

STYRELSE OCH REVISION

24 ¤   Styrelsens sammansŠttning

25 ¤   Konstituering

26 ¤   Styrelsens protokoll

27 ¤   Beslutfšrhet och ršstning

28 ¤   Beslut i vissa frŒgor

29 ¤   Firmateckning

30 ¤   Styrelsens Œligganden

31 ¤   Utdrag ur lŠgenhetsfšrteckning

32 ¤   RŠkenskapsŒr

33 ¤   Revisor

34 ¤   RevisionsberŠttelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSTADSR€TTSHAVARENS R€TTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

35 ¤   BostadsrŠttshavarens ansvar

36 ¤   Ytterligare installationer

37 ¤   Brand- och vattenledningsskador

38 ¤   Balkong, altan och takterrass

39 ¤   FelanmŠlan

40 ¤   Gemensam upprustning

41 ¤   VanvŒrd

42 ¤   …vriga anordningar

43 ¤   Ombyggnad FšrŠndring i lŠgenhet

 

 

ANV€NDNING AV BOSTADSR€TTEN

44 ¤   AnvŠndning av bostadsrŠtten

45 ¤   Sundhet, ordning och gott skick

46 ¤   TilltrŠdesrŠtt

47 ¤   AndrahandsupplŒtelse

48 ¤   Inneboende

 

 

F…RVERKANDE

49 ¤   Fšrverkandegrunder

50 ¤   Hinder fšr fšrverkande

51 ¤   ErsŠttning vid uppsŠgning

52 ¤   TvŒngsfšrsŠljning

 

 

…VRIGT

53 ¤   Meddelanden

54 ¤   Framtida underhŒll                                                       

55 ¤   Utdelning, upplšsning och likvidation                            

56 ¤   Tolkning

57 ¤   StadgeŠndring

58 ¤   SŠrskilt fšr fšreningar som inte Šger hus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM F…RENINGEN

 

1 ¤ Namn, sŠte och ŠndamŒl

Fšreningens namn Šr BostadsrŠttsfšreningen

SkŒlen Nr 11. Styrelsen har sitt sŠte i Stockholm.

 

Fšreningens ŠndamŒl Šr att frŠmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i fšreningens hus upplŒta bostŠder fšr permanent boende samt lokaler Œt medlemmarna fšr nyttjande utan tidsbegrŠnsning. Medlem som innehar bostadsrŠtt kallas bostadsrŠttshavare.

 

2 ¤ Medlemskap och šverlŒtelse

En ny innehavare fŒr utšva bostadsrŠtten och flytta in i lŠgenheten endast om han eller hon antagits till medlem i fšreningen. FšrvŠrvaren ska ansška om medlemskap i fšreningen pŒ sŠtt styrelsen bestŠmmer. Till medlemsansškan ska fogas styrkt kopia pŒ šverlŒtelsehandling som ska vara underskriven av kšpare och sŠljare och innehŒlla uppgift om den lŠgenhet som šverlŒtelsen avser samt pris. Motsvarande gŠller vid byte och gŒva. Om šverlŒtelsehandlingen inte uppfyller formkraven Šr šverlŒtelsen ogiltig. Vid upplŒtelse erhŒlls medlemskap samtidigt med upplŒtelsen.

 

Styrelsen ska sŒ snart som mšjligt frŒn det att ansškan om medlemskap kom in till fšreningen, pršva frŒgan om medlemskap. En medlem som upphšr att vara bostadsrŠttshavare ska anses ha uttrŠtt ur fšreningen, om inte styrelsen medger att han eller hon fŒr stŒ kvar som medlem.

 

3 ¤ Medlemskapspršvning - juridisk person

Juridisk person som fšrvŠrvat bostadsrŠtt till en bostadslŠgenhet fŒr vŠgras intrŠde i fšreningen. En juridisk person som Šr medlem i fšreningen fŒr inte utan samtycke av styrelsen genom šverlŒtelse fšrvŠrva ytterligare bostadsrŠtt till en bostadslŠgenhet. Kommun och landsting fŒr inte vŠgras medlemskap.

 

4 ¤ Medlemskapspršvning - fysisk person

Medlemskap kan beviljas fysisk person som švertar bostadsrŠtt i fšreningens hus. Den som en bostadsrŠtt har švergŒtt till fŒr inte vŠgras medlemskap i fšreningen om fšreningen skŠligen bšr godta fšrvŠrvaren som bostadsrŠttshavare.

 

Medlemskap fŒr inte vŠgras pŒ grund av kšn, kšnsšverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhšrighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell lŠggning. …verlŒtelsen Šr ogiltig om medlemskap inte beviljas.

 

5 ¤ BosŠttningskrav

Om det kan antas att fšrvŠrvaren fšr egen del inte ska bosŠtta sig i bostadsrŠttslŠgenheten har fšreningen rŠtt att vŠgra medlemskap.

 

6 ¤ AndelsŠgande

Den som har fšrvŠrvat en andel i bostadsrŠtt fŒr vŠgras medlemskap i fšreningen om inte bostadsrŠtten efter fšrvŠrvet innehas av makar, registrerade partner eller sŒdana sambor pŒ vilka sambolagen tillŠmpas.

 

7 ¤ Insats, Œrsavgift och upplŒtelseavgift

Insats, Œrsavgift och i fšrekommande fall upplŒtelseavgift faststŠlls av styrelsen. €ndring av insatsen ska alltid beslutas av fšreningsstŠmma.        

 

8 ¤ rsavgiftens berŠkning

rsavgifterna fšrdelas pŒ bostadsrŠttslŠgenheterna i fšrhŒllande till lŠgenheternas andelstal. Beslut om Šndring av andelstal ska fattas av fšreningsstŠmma. Om beslutet medfšr rubbning av det inbšrdes fšrhŒllandet mellan andelstalen blir beslutet giltigt om minst tre fjŠrdedelar av de ršstande pŒ stŠmman gŒtt med pŒ beslutet.

 

Fšr lŠgenheter som efter upplŒtelsen utrustats med balkong fŒr Œrsavgiften vara fšrhšjd med hšgst 2 % av vid varje tillfŠlle gŠllande prisbasbelopp, motsvarande gŠller fšr lŠgenhet med fransk balkong, altan pŒ mark eller uteplats dock med ett pŒslag pŒ hšgst 1 %.

 

Styrelsen kan besluta att i Œrsavgiften ingŒende ersŠttning fšr taxebundna kostnader sŒsom, renhŒllning, konsumtionsvatten, TV, bredband och telefoni ska erlŠggas efter fšrbrukning, area eller per lŠgenhet.

 

Om en kostnad avser uppvŠrmning eller nedkylning av lŠgenheten, varmvatten eller el och fšrbrukningen mŠts individuellt ska denna del av Œrsavgiften baseras pŒ fšrbrukningen.

 

9 ¤ …verlŒtelse- och pantsŠttningsavgift samt avgift fšr andrahandsupplŒtelse

…verlŒtelseavgift och pantsŠttningsavgift fŒr tas ut efter beslut av styrelsen. …verlŒtelseavgiften fŒr uppgŒ till hšgst 2,5 % och pantsŠttningsavgiften till hšgst 1 % av gŠllande prisbasbelopp.

 

…verlŒtelseavgift betalas av fšrvŠrvaren och pant-sŠttningsavgift betalas av pantsŠttaren.

 

Avgift fšr andrahandsupplŒtelse fŒr tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften fŒr Œrligen uppgŒ till hšgst 10 % av gŠllande prisbasbelopp. Om en lŠgenhet upplŒts under del av ett Œr, berŠknas den hšgsta tillŒtna avgiften efter det antal kalendermŒnader som lŠgenheten Šr upplŒten. UpplŒtelse under del av kalendermŒnad rŠknas som hel mŒnad. Avgiften betalas av bostadsrŠttshavare som upplŒter sin lŠgenhet i andra hand.

 

10 ¤ …vriga avgifter

Fšreningen fŒr i švrigt inte ta ut sŠrskilda avgifter fšr ŒtgŠrder som fšreningen ska vidta med anledning av bostadsrŠttslagen eller annan fšrfattning.

 

11 ¤ DršjsmŒl med betalning

rsavgiften ska betalas pŒ det sŠtt styrelsen beslutar. Betalning fŒr dock alltid ske genom plusgiro eller bankgiro. Om inte Œrsavgiften eller švriga fšrpliktelser betalas i rŠtt tid fŒr fšreningen ta ut dršjsmŒlsrŠnta enligt rŠntelagen pŒ det obetalda beloppet frŒn fšrfallodagen till full betalning sker samt pŒminnelseavgift enligt fšrordningen om ersŠttning fšr inkasso­kostnader mm.

 

 

F…RENINGSST€MMA

 

12 ¤ FšreningsstŠmma

Ordinarie fšreningsstŠmma ska hŒllas senast fšre juni mŒnads utgŒng.

 

13 ¤ Motioner

Medlem som šnskar fŒ ett Šrende behandlat vid fšreningsstŠmma ska anmŠla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att besluta.

 

14 ¤ Extra fšreningsstŠmma

Extra fšreningsstŠmma ska hŒllas nŠr styrelsen finner skŠl till det. SŒdan fšreningsstŠmma ska Šven hŒllas nŠr det fšr uppgivet ŠndamŒl skriftligen begŠrs av revisor eller minst 1/10 av samtliga ršstberŠttigade.

 

15 ¤ Dagordning

PŒ ordinarie fšreningsstŠmma ska fšrekomma:

1.   …ppnande

2.   Val av stŠmmoordfšrande

3.   AnmŠlan av stŠmmoordfšrandens val av protokollfšrare

4.   GodkŠnnande av dagordningen

5.   Val av tvŒ justerare tillika ršstrŠknare

6.   FrŒga om stŠmman blivit stadgeenligt utlyst

7.   FaststŠllande av ršstlŠngd

8.   Fšredragning av styrelsens Œrsredovisning

9.   Fšredragning av revisorns berŠttelse

10. Beslut om faststŠllande av resultat- och balansrŠkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet fšr styrelsen

13. Beslut om arvoden Œt styrelsen och revisorer fšr nŠstkommande verksamhetsŒr

14. Val av styrelseledamšter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Av styrelsen till stŠmman hŠnskjutna frŒgor samt av fšreningsmedlem anmŠlt Šrende

18. Avslutande


PŒ extra fšreningsstŠmma ska utšver punkt 1-7 och 18 fšrekomma de Šrenden fšr vilken stŠmman blivit utlyst.

 

16 ¤ Kallelse

Kallelse till fšreningsstŠmma ska innehŒlla uppgift om vilka Šrenden som ska behandlas pŒ stŠmman.  Beslut fŒr inte fattas i andra Šrenden Šn de som tagits upp i kallelsen.

 

Kallelse till ordinarie och extra fšreningsstŠmma ska utfŠrdas tidigast sex veckor och senast tvŒ veckor fšre fšreningsstŠmman.

Kallelsen ska utfŠrdas genom utdelning eller genom e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress. Om medlem uppgivit en annan postadress ska kallelsen istŠllet skickas dit. I vissa i lag sŠrskilt angivna fall stŠlls hšgre krav pŒ kallelse via e-post. Utšver vad som angivits ovan ska kallelsen dessutom anslŒs pŒ lŠmplig plats inom fšreningens hus eller publiceras pŒ fšreningens webbplats.

 

17 ¤ RšstrŠtt

Vid fšreningsstŠmma har varje medlem en ršst. Om flera medlemmar innehar bostadsrŠtt gemensamt har de dock tillsammans endast en ršst. Medlem som innehar flera lŠgenheter har ocksŒ endast en ršst.

 

18 ¤ Ombud och bitrŠde

Medlem fŒr utšva sin ršstrŠtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig, underskriven och daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gŠller hšgst ett Œr frŒn utfŠrdandet. Ombud fŒr fšretrŠda hšgst en (1) medlem. PŒ fšreningsstŠmma fŒr medlem medfšra hšgst ett bitrŠde. BitrŠdets uppgift Šr att vara medlemmen behjŠlplig. BitrŠde har yttranderŠtt.

 

Ombud och bitrŠde fŒr endast vara:

á     annan medlem

á     medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo

á     fšrŠldrar

á     syskon

á     myndigt barn

á     annan nŠrstŒende som varaktigt sammanbor med medlemmen i fšreningens hus

á     god man

 

Om medlem har fšrvaltare fšretrŠds medlemmen av fšrvaltaren. UnderŒrig medlem fšretrŠds av sin fšrmyndare.

 

€r medlem en juridisk person fŒr denne fšretrŠdas av legal stŠllfšretrŠdare, mot uppvisande av ett registreringsbevis som Šr hšgst tre mŒnader gammalt.

 

FšreningsstŠmman fŒr besluta att den som inte Šr medlem ska ha rŠtt att nŠrvara eller pŒ annat sŠtt fšlja fšrhandlingarna vid fšreningsstŠmman. Ett sŒdant beslut Šr giltigt endast om det beslutas av samtliga ršstberŠttigade som Šr nŠrvarande vid fšreningsstŠmman.

 

19 ¤ Ršstning

FšreningsstŠmmans beslut utgšrs av den mening som fŒtt mer Šn hŠlften av de avgivna ršsterna eller vid lika ršstetal den mening som stŠmmans ordfšrande bitrŠder. Blankršst Šr inte en avgiven ršst.

 

Vid val anses den vald som har fŒtt flest ršster. Vid lika ršstetal avgšrs valet genom lottning om inte annat beslutas av stŠmman innan valet fšrrŠttas.

StŠmmoordfšrande eller fšreningsstŠmma kan besluta att sluten omršstning ska genomfšras. Vid personval ska dock sluten omršstning alltid genomfšras pŒ begŠran av ršstberŠttigad.

 

Fšr vissa beslut krŠvs sŠrskild majoritet enligt bestŠmmelser i bostadsrŠttslagen.

 

20 ¤ JŠv

En medlem fŒr inte sjŠlv eller genom ombud ršsta i frŒga om:
1. talan mot sig sjŠlv
2. befrielse frŒn skadestŒndsansvar eller annan   

    fšrpliktelse gentemot fšreningen
3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 betrŠffande

   annan, om medlemmen i frŒga har ett vŠsentligt

   intresse som kan strida mot fšreningens intresse

 

21 ¤ Resultatdisposition

Det šver- eller underskott som kan uppstŒ i fšreningens verksamhet ska balanseras i ny rŠkning.

 

22 ¤ Valberedning

Vid ordinarie fšreningsstŠmma fŒr valberedning utses fšr tiden fram till och med nŠsta ordinarie fšreningsstŠmma. Valberedningens uppgift Šr att lŠmna fšrslag till samtliga personval samt fšrslag till arvode.

 

23 ¤ StŠmmans protokoll

Vid fšreningsstŠmma ska protokoll fšras av den som stŠmmans ordfšrande utsett. I frŒga om protokollets innehŒll gŠller:

1.   att ršstlŠngden ska tas in i eller bilŠggas protokollet

2.   att stŠmmans beslut ska fšras in i protokollet

3.   att om omršstning skett ska resultatet av denna anges i protokollet

Protokollet ska senast inom tre veckor hŒllas tillgŠngligt fšr medlemmarna. Protokollet ska fšrvaras pŒ betryggande sŠtt.

 

 

STYRELSE OCH REVISION

 

24 ¤ Styrelsens sammansŠttning

Styrelsen bestŒr av fem ledamšter med tvŒ suppleanter.

 

Styrelsen vŠljs av fšreningsstŠmman fšr en tid av ett Œr.

 

Till ledamot eller suppleant kan fšrutom medlem Šven vŠljas person som tillhšr medlemmens familjehushŒll och som Šr bosatt i fšreningens hus. StŠmma kan dock vŠlja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i fšregŒende mening.

 

25 ¤ Konstituering

Styrelsen utser inom sig ordfšrande och andra funktionŠrer om inte fšreningsstŠmma beslutat annorlunda.

 

26 ¤ Styrelsens protokoll

Vid styrelsens sammantrŠden ska fšras protokoll som justeras av ordfšranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska fšrvaras pŒ betryggande sŠtt och fšras i nummerfšljd. Styrelsens protokoll Šr tillgŠngliga endast fšr ledamšter, suppleanter och revisorer.

 

27 ¤ Beslutfšrhet och ršstning

Styrelsen Šr beslutfšr nŠr antalet nŠrvarande ledamšter šverstiger hŠlften av samtliga ledamšter. Som styrelsens beslut gŠller den mening fšr vilken mer Šn hŠlften av de nŠrvarande ršstat eller vid lika ršstetal den mening som ordfšranden bitrŠder. Fšr giltigt beslut erfordras enhŠllighet nŠr fšr beslutsfšrhet minsta antalet ledamšter Šr nŠrvarande.  Suppleanter tjŠnstgšr i den ordning som ordfšrande bestŠmmer om inte annat bestŠmts av fšreningsstŠmma eller framgŒr av arbetsordning (beslutad av styrelsen).

 

28 ¤ Beslut i vissa frŒgor

Beslut som innebŠr vŠsentlig fšrŠndring av fšreningens hus eller mark ska alltid fattas av fšreningsstŠmma. Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad innebŠr att medlems lŠgenhet fšrŠndras ska medlemmens samtycke inhŠmtas. Om bostadsrŠttshavaren inte ger sitt samtycke till Šndringen, blir beslutet ŠndŒ giltigt om minst tvŒ tredjedelar av de ršstande pŒ stŠmman har gŒtt med pŒ beslutet och det dessutom har godkŠnts av hyresnŠmnden.

 

29 ¤ Firmateckning

Fšreningens firma tecknas - fšrutom av styrelsen - av minst tvŒ ledamšter tillsammans.

 

30 ¤ Styrelsens Œligganden

Bland annat Œligger det styrelsen:

á     att svara fšr fšreningens organisation och fšrvaltning av dess angelŠgenheter

á     att avge redovisning fšr fšrvaltning av fšreningens angelŠgenheter genom att avlŠmna Œrsredovisning som ska innehŒlla berŠttelse om verksamheten under Œret (fšrvaltningsberŠttelse) samt redogšra fšr fšreningens intŠkter och kostnader under Œret (resultatrŠkning) och fšr dess stŠllning vid rŠkenskapsŒrets utgŒng (balansrŠkning)

á     att senast sex veckor fšre ordinarie fšrenings-stŠmma till revisorerna avlŠmna Œrsredovisningen

á     att senast tvŒ veckor fšre ordinarie fšreningsstŠmma hŒlla Œrsredovisningen och revisionsberŠttelsen tillgŠnglig

á     att fšra medlems- och lŠgenhetsfšrteckning; fšreningen har rŠtt att behandla i fšrteckningarna ingŒende personuppgifter pŒ sŠtt som avses i personuppgiftslagen

á     om fšreningsstŠmman ska ta stŠllning till ett fšrslag om Šndring av stadgarna, mŒste det fullstŠndiga fšrslaget hŒllas tillgŠngligt hos fšreningen frŒn tidpunkten fšr kallelsen fram till fšreningsstŠmman.

Om medlem uppgivit annan adress ska det fullstŠndiga fšrslaget istŠllet skickas till medlemmen. 

 

31 ¤ Utdrag ur lŠgenhetsfšrteckning

BostadsrŠttshavare har rŠtt att pŒ begŠran fŒ utdrag ur lŠgenhetsfšrteckningen avseende sin bostadsrŠtt.

 

32 ¤ RŠkenskapsŒr

Fšreningens rŠkenskapsŒr Šr kalenderŒr.

 

33 ¤ Revisor

FšreningsstŠmma ska vŠlja minst en och hšgst tvŒ revisorer med hšgst tvŒ suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter vŠljs fšr tiden frŒn ordinarie fšreningsstŠmma fram till och med nŠsta ordinarie fšreningsstŠmma. Revisorer behšver inte vara medlemmar i fšreningen och behšver inte heller vara auktoriserade eller godkŠnda.

 

34 ¤ RevisionsberŠttelse

Revisorerna ska avge revisionsberŠttelse till styrelsen senast tre veckor fšre fšreningsstŠmman.

 

 

BOSTADSR€TTSHAVARENS R€TTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

 

35 ¤ BostadsrŠttshavarens ansvar

BostadsrŠttshavaren ska pŒ egen bekostnad hŒlla det inre av lŠgenheten i gott skick. Detta gŠller Šven mark, fšrrŒd, garage och andra lŠgenhetskomplement som kan ingŒ i upplŒtelsen.

 

BostadsrŠttshavaren svarar sŒlunda fšr underhŒll och reparationer av bland annat:

á     ytbelŠggning pŒ rummens alla vŠggar, golv och tak jŠmte underliggande ytbehandling, som krŠvs fšr att anbringa ytbelŠggningen pŒ ett fackmanna-mŠssigt sŠtt

á     icke bŠrande innervŠggar

á     till fšnster hšrande beslag, gŒngjŠrn, handtag, lŒsanordning, vŠdringsfilter och tŠtningslister samt all mŒlning fšrutom utvŠndig mŒlning och kittning av fšnster. Fšr skada pŒ fšnster genom inbrott eller annan Œverkan pŒ fšnster svarar dock bostadsrŠttshavaren.

á     till ytterdšrr hšrande beslag, gŒngjŠrn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast och lŒs inklusive nycklar; all mŒlning med undantag fšr mŒlning av ytterdšrrens utsida; motsvarande gŠller fšr balkong- eller altandšrr. Fšr skada pŒ ytterdšrr genom inbrott eller annan Œverkan pŒ dšrren svarar dock bostadsrŠttshavaren, motsvarande gŠller fšr balkong- eller altandšrr.

á     innerdšrrar och sŠkerhetsgrindar

á     lister, foder och stuckaturer

á     elradiatorer; i frŒga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrŠttshavaren endast fšr mŒlning

á     golvvŠrme, som bostadsrŠttshavaren fšrsett lŠgenheten med

á     eldstŠder, dock inte tillhšrande rškgŒngar

á     varmvattenberedare

á     ledningar fšr avlopp, vŠrme, gas, el och vatten – till de delar dessa befinner sig inne i lŠgenheten och betjŠnar endast bostadsrŠttshavarens lŠgenhet

á     undercentral (sŠkringsskŒp) och dŠrifrŒn utgŒende el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv, data med mera) i lŠgenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer

á     ventiler och luftinslŠpp, dock endast mŒlning

á     brandvarnare

 

I badrum, duschrum eller annat vŒtrum samt i WC svarar bostadsrŠttshavaren dŠrutšver bland annat Šven fšr:

á     fuktisolerande skikt

á     inredning och belysningsarmaturer

á     vitvaror och sanitetsporslin

á     golvbrunn inklusive klŠmring, rensning av golvbrunn och vattenlŒs 

á     tvŠttmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pŒ vattenledning

á     kranar och avstŠngningsventiler

á     ventilationsflŠkt

á     elektrisk handdukstork

 

I kšk eller motsvarande utrymme svarar bostadsrŠttshavaren fšr all inredning och utrustning sŒsom bland annat:

á     vitvaror

á     kšksflŠkt

á     rensning av vattenlŒs

á     diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pŒ vattenledning

á     kranar och avstŠngningsventiler; I frŒga om gasledningar svarar bostadsrŠttshavaren endast fšr mŒlning.

 

36 ¤ Ytterligare installationer

BostadsrŠttshavaren svarar Šven fšr alla installationer i lŠgenheten som installerats av bostadsrŠttshavaren eller tidigare innehavare av bostadsrŠtten.

 

37 ¤ Brand- och vattenledningsskador

Fšr reparationer pŒ grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrŠttshavaren endast i begrŠnsad omfattning i enlighet med bestŠmmelserna i bostadsrŠttslagen.

 

38 ¤ Balkong, altan och takterrass

Om lŠgenheten Šr utrustad med balkong, altan eller takterrass svarar bostadsrŠttshavaren endast fšr renhŒllning och snšskottning samt ska se till att avledning fšr dagvatten inte hindras.

 

39 ¤ FelanmŠlan

BostadsrŠttshavaren Šr skyldig att till fšreningen anmŠla fel och brister i sŒdan lŠgenhetsutrustning som fšreningen svarar fšr i enlighet med bostadsrŠttslagen och dessa stadgar.

 

40 ¤ Gemensam upprustning

FšreningsstŠmma kan i samband med gemensam underhŒllsŒtgŠrd i huset besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lŠgenheten som medlemmen svarar fšr.

 

41 ¤ VanvŒrd

Om bostadsrŠttshavaren fšrsummar sitt ansvar fšr lŠgenhetens skick i sŒdan utstrŠckning att annans sŠkerhet Šventyras eller att det finns risk fšr omfattande skador pŒ annans egendom har fšreningen, efter rŠttelseanmaning, rŠtt att avhjŠlpa bristen pŒ bostadsrŠttshavarens bekostnad.

 

42 ¤ …vriga anordningar

Anordningar sŒsom luftvŠrmepumpar, markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. fŒr sŠttas upp endast efter styrelsens skriftliga godkŠnnande. BostadsrŠttshavaren svarar fšr skštsel och underhŒll av sŒdana anordningar. Om det behšvs fšr husets underhŒll eller fšr att fullgšra myndighetsbeslut Šr bostadsrŠttshavaren skyldig att, efter uppmaning frŒn styrelsen, demontera sŒdana anordningar pŒ egen bekostnad.

 

43 ¤ FšrŠndring i lŠgenhet

BostadsrŠttshavaren fŒr fšreta fšrŠndringar i lŠgenheten. Fšljande ŒtgŠrder fŒr dock inte fšretas utan styrelsens tillstŒnd:

1. ingrepp i bŠrande konstruktion,

2. Šndring av befintlig ledning fšr avlopp, vŠrme, gas

    eller vatten, eller

3. annan vŠsentlig fšrŠndring av lŠgenheten

 

Styrelsen fŒr endast vŠgra tillstŒnd om ŒtgŠrden Šr till pŒtaglig skada eller olŠgenhet fšr fšreningen eller annan medlem. BostadsrŠttshavaren svarar fšr att erforderliga myndighetstillstŒnd erhŒlls. FšrŠndringar ska alltid utfšras pŒ ett fackmannamŠssigt sŠtt.

 

 

ANV€NDNING AV BOSTADSR€TTEN

 

44 ¤ AnvŠndning av bostadsrŠtten

BostadsrŠttshavaren fŒr inte anvŠnda lŠgenheten fšr nŒgot annat ŠndamŒl Šn det avsedda. Fšreningen fŒr dock endast Œberopa avvikelser som Šr av avsevŠrd betydelse fšr fšreningen eller nŒgon annan medlem i fšreningen.

 

45 ¤ Sundhet, ordning och gott skick

BostadsrŠttshavaren Šr skyldig iaktta allt som fordras fšr att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom huset samt rŠtta sig efter fšreningens ordningsregler. Detta gŠller Šven fšr den som hšr till hushŒllet, gŠstar bostadsrŠttshavaren eller som utfšr arbete fšr bostadsrŠttshavarens rŠkning.

 

Hšr till lŠgenheten mark, fšrrŒd, garage eller annat lŠgenhetskomplement ska bostadsrŠttshavaren iaktta sundhet, ordning och gott skick Šven i frŒga om sŒdant utrymme.

 

Ohyra fŒr inte fšras in i lŠgenheten.

 

46 ¤ TilltrŠdesrŠtt

FšretrŠdare fšr fšreningen har rŠtt att fŒ komma in i lŠgenheten nŠr det behšvs fšr tillsyn eller fšr att utfšra arbete som fšreningen svarar fšr eller har rŠtt att utfšra.

 

Om bostadsrŠttshavaren inte lŠmnar fšreningen tilltrŠde till lŠgenheten, nŠr fšreningen har rŠtt till det, kan styrelsen ansška om sŠrskild handrŠckning hos kronofogdemyndigheten.

 

47 ¤ AndrahandsupplŒtelse

En bostadsrŠttshavare fŒr upplŒta sin lŠgenhet i andra hand till annan fšr sjŠlvstŠndigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. BostadsrŠttshavare ska skriftligen hos styrelsen ansška om samtycke till upplŒtelsen. I ansškan ska skŠlet till upplŒtelsen anges, vilken tid den ska pŒgŒ samt till vem lŠgenheten ska upplŒtas. TillstŒnd ska lŠmnas om bostadsrŠttshavaren har skŠl fšr upplŒtelsen och fšreningen inte har nŒgon befogad anledning att vŠgra samtycke. Styrelsens beslut kan šverpršvas av hyresnŠmnden. 

 

48 ¤ Inneboende

BostadsrŠttshavare fŒr inte lŒta utomstŒende personer bo i lŠgenheten, om det kan medfšr olŠgenhet fšr fšreningen eller annan medlem.

 


F…RVERKANDE

49 ¤ Fšrverkandegrunder

NyttjanderŠtten till en lŠgenhet som innehas med bostadsrŠtt kan fšrverkas och fšreningen kan sŠga upp bostadsrŠttshavaren till avflyttning i bland annat fšljande fall:

á     bostadsrŠttshavaren dršjer med att betala insats, upplŒtelseavgift, Œrsavgift eller avgift fšr andrahandsupplŒtelse

á     lŠgenheten utan samtycke upplŒts i andra hand

á     bostadsrŠttshavaren inrymmer utomstŒende personer till men fšr fšrening eller annan medlem

á     lŠgenheten anvŠnds fšr annat ŠndamŒl Šn vad den Šr avsedd fšr och avvikelsen Šr av vŠsentlig betydelse fšr fšreningen eller nŒgon medlem

á     bostadsrŠttshavaren eller den, som lŠgenheten upplŒtits till i andra hand, genom vŒrdslšshet Šr vŒllande till att det finns ohyra i lŠgenheten eller om bostadsrŠttshavaren, genom att inte utan oskŠligt dršjsmŒl underrŠtta styrelsen om att det finns ohyra i lŠgenheten, bidrar till att ohyran sprids i huset

á     bostadsrŠttshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller rŠttar sig efter de sŠrskilda ordningsregler som fšreningen meddelar

á     bostadsrŠttshavaren inte lŠmnar tilltrŠde till lŠgenheten och inte kan visa giltig ursŠkt fšr detta

á     bostadsrŠttshavaren inte fullgšr annan skyldighet och det mŒste anses vara av synnerlig vikt fšr fšreningen att skyldigheten fullgšrs

á     lŠgenheten helt eller till vŠsentlig del anvŠnds fšr nŠringsverksamhet eller dŠrmed likartadverksamhet, vilken till en inte ovŠsentlig del ingŒr i brottsligt fšrfarande eller fšr tillfŠlliga sexuella fšrbindelser mot ersŠttning

 

50 ¤ Hinder fšr fšrverkande

NyttjanderŠtten Šr inte fšrverkad om det som ligger bostadsrŠttshavaren till last Šr av liten betydelse. I enlighet med bostadsrŠttslagens regler ska fšreningen normalt uppmana bostadsrŠttshavaren att vidta rŠttelse innan fšreningen har rŠtt sŠga upp bostadsrŠtten. Sker rŠttelse kan bostadsrŠttshavaren inte skiljas frŒn bostadsrŠtten.

 

51 ¤ ErsŠttning vid uppsŠgning

Om fšreningen sŠger upp bostadsrŠttshavaren till avflyttning har fšreningen rŠtt till skadestŒnd.

 

52 ¤ TvŒngsfšrsŠljning

Har bostadsrŠttshavaren blivit skild frŒn lŠgenheten till fšljd av uppsŠgning kan bostadsrŠtten komma att tvŒngsfšrsŠljas av kronofogden enligt reglerna i bostadsrŠttslagen.

 

 

…VRIGT

 

53 ¤ Meddelanden

Meddelanden anslŒs i fšreningens hus, pŒ fšreningens webbplats, genom e-post eller utdelning.

 

54 ¤ Framtida underhŒll

Inom fšreningen ska bildas fond fšr yttre underhŒll.

 

Till fonden ska Œrligen avsŠttas ett belopp motsvarande minst 0.3% av fastighetens taxeringsvŠrde. Om fšreningen har en underhŒllsplan kan istŠllet avsŠttning till fonden gšras enligt planen.

 

55 ¤ Utdelning, upplšsning och likvidation

Om fšreningsstŠmman beslutar att uppkommen vinst ska delas ut ska vinsten fšrdelas mellan medlemmarna i fšrhŒllande till lŠgenheternas Œrsavgifter fšr det senaste rŠkenskapsŒret.

Om fšreningen upplšses eller likvideras ska behŒllna tillgŒngar tillfalla medlemmarna i fšrhŒllande till lŠgenheternas insatser.

 

56 ¤ Tolkning

Fšr frŒgor som inte regleras i dessa stadgar gŠller bostadsrŠttslagen, lagen om ekonomiska fšreningar och švrig lagstiftning. Fšreningen kan ha utfŠrdat ordningsregler fšr fšrtydligande av innehŒllet i dessa stadgar.

 

57 ¤ StadgeŠndring

Fšreningens stadgar kan Šndras om samtliga ršstberŠttigade Šr ense om det. Beslutet Šr Šven giltigt om det fattas av tvŒ pŒ varandra fšljande fšreningsstŠmmor. Den fšrsta stŠmmans beslut utgšrs av den mening som har fŒtt mer Šn hŠlften av de avgivna ršsterna eller, vid lika ršstetal, den mening som ordfšranden bitrŠder. PŒ den andra stŠmman krŠvs att minst tvŒ tredjedelar av de ršstande har gŒtt med pŒ beslutet. BostadsrŠttslagen kan fšr vissa beslut fšreskriva hšgre majoritetskrav.

 

 

 

 


 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

OvanstŒende stadgar har antagits vid ordinarie fšreningsstŠmma den 27 april 2017 samt vid extra fšreningsstŠmma den 1 juni 2017.