minneslista - vad göra om något händer minneslista->
telefonlista (hantverkare, leverantörer mm)->
.
Följande kan vara bra att veta i det fall att du behöver ingripa vid fara, eller för att ersätta eller reparera något som inte är som det skall i vår fastighet.

Föreningen har ingen anställd personal av något slag. Allt föreningsarbete sköts genom ideella insatser. Vi räknar med att alla medlemmar, efter förmåga, skall bidraga till husens och gårdarnas underhåll och skötsel.
Till denna minneslista hör också en telefonlista med aktuella telefonnummer. Du hittar listan här ovanför. Klicka på skrivarsymbolen som du hittar ovanför innehållsförteckningen.

 

. brand 
. gas
. värme, vatten och avlopp
. hissen
. lås och grindar
. elektriska system
. glödlampor
. tvättstugan
. kabel TV
. ohyra 
. grovsopor
. medlemsregistret
. kamerala ärenden
. betalningsärenden
. trappstädningen
. trädgården
. komposten
. snöskottningen
BRAND

Om brand uppstår i fastigheten bör du ha följande i minnet:

    Vid en liten och begränsad brand bör du försöka släcka den så fort som möjligt med till buds stående medel, men ödsla inte tid på en större brand.

    Stäng alla dörrar och fönster runt brandhärden så att syretillförseln reduceras till ett minimum.

    Utrym hotade lägenheter och rädda liv. Glöm inte dina nycklar!

    Ring omedelbart SOS-ALARM på telefon 112.

    Invänta brandkåren och hjälp dem finna brandhärden.

[tillbaka]

GAS

Kom ihåg att du inte under några förhållanden får röra huvudventilen för hela fastigheten, vilken sitter i gathusets källare. Om du upptäcker en gasläcka, bör du omedelbart ordna god ventilation och sedan snarast ringa journumret dygnet runt. Meddela därefter snarast någon i styrelsen vad som har hänt.

[tillbaka]

VÄRME, VATTEN OCH AVLOPP

Kontakta vår VVS firma under kontorstid om det inte är akut. Vid akut fara för allvarliga vattenskador bör du alltid kontakta en jourfirma. Föreningen har avtal med en sådan. Namn och telefonnummer hittar du i telefonlistan som du laddar ner genom att klicka på skrivarsymbolen ovanför innehållsförteckningen. Huvudventilen för vatten sitter längst inne i gathusets källare. Den är väl skyltad, men får stängas endast vid risk för allvarlig vattenskada. När du har stängt huvudventilen, och när den akuta faran för t.ex. översvämning är över, bör du försöka finna och stänga en mindre ventil så nära läckan som möjligt. När du sedan öppnar huvudventilen igen, gör det långsamt och försiktigt och lyssna på flödet genom ventilen. Om allt är som det skall, avtar flödet efter någon minut.
När det gäller igensatta avlopp kontaktar du ett företag som har specialutrustning för att rensa avlopp.
Meddela därefter snarast någon i styrelsen vad som har hänt.

[tillbaka]

HISSEN

Kontakta hissreparatören under kontorstid. Vid akut fara för liv eller hälsa bör du ringa SOS-ALARM på telefon 112.
Meddela därefter snarast någon i styrelsen vad som har hänt.

[tillbaka]

LÅS OCH GRINDAR

Anmäl skada eller felfunktion på föreningens lås och grindar till styrelsen. Vid akuta behov t.ex. efter inbrott kan du ta kontakt direkt med en låssmed och därefter meddela styrelsen. Grinden i valvet samt entrédörrarna till husen är låsta under natten. Då måste du använda nyckel för att komma in.

[tillbaka]

ELEKTRISKA SYSTEM

Säkringar i allmänna utrymmen byts av den som först upptäcker felet. Säkringarna i huvudcentralen i gathuset får bytas endast av behörig elektriker.

Vid andra fel på det elektriska systemet bör du först rådgöra med styrelsen, och därefter, vid kvarstående behov, kontakta vår elfirma. Vid behov av jourhjälp kontaktas det företag föreningen har avtal med. Namn och telefonnummer hittar du i telefonlistan som du laddar ner genom att klicka på skrivarsymbolen ovanför innehållsförteckningen.

[tillbaka]

GLÖDLAMPOR

Trasiga glödlampor i trapphusen och i förrådsutrymmen byts av närmast berörda. Trasig utebelysning byts i samband med arbetsdagarna. Långlivslampor finns i hobbyrummet.

[tillbaka]

TVÄTTSTUGAN

Fel på utrustningen i tvättstugan anmäls till vår tvättreparatör. Sätt upp en lapp på maskinen att du felanmält problemet. Meddela därefter snarast någon i styrelsen vad som har hänt.

[tillbaka]

KABEL-TV

Vid fel på kabel-TV bör du kontakta vår leverantör för kabel-TV. Fel på föreningens kabelnät bekostas av föreningen och får därför inte åtgärdas på jourtid. Meddela därefter snarast någon i styrelsen vad som har hänt.

[tillbaka]

OHYRA

Föreningen har en försäkring mot husbock hos Nomor, och med samma firma har vi ett saneringsavtal mot annan ohyra. Försäkringen är tecknad genom Moderna Försäkringar. Alla saneringsinsatser måste samordnas mellan alla de medlemmar som kan tänkas vara berörda. Du måste därför samråda med styrelsen.

[tillbaka]

GROVSOPOR

Föreningen tillhandahåller sopkärl för grovsopor. Dessa töms regelbundet. Eftersom kostnaden betalas efter volym och inte efter vikt måste du montera ned/slå ihop emballage, gamla möbler etc. Om kärlen är fulla måste du själv ombesörja borttransport av dina grovsopor. Om du under någon period behöver bli av med en större volym grovsopor, t.ex. vid in- eller utflyttning, är du skyldig att själv ordna och betala för hämtning av dessa. Inte heller ombyggnadsrester som t ex gamla diskbänkar eller kasserade skåp får slängas i föreningens kärl för grovsopor. För dessa sopor måste du själv ansvara för borttransporten. För att beställa egen hämtning av grovsopor kontaktar du vår grovsopsentreprenör. 

[tillbaka]

MEDLEMSREGISTRET

Medlemsregistret finns på en server hos FSDATA och kan nås via hemsidan www.brfskalen11.org. Vill du veta vilka ytterligare uppgifter som finns i databasen kan du vända dig till någon i styrelsen. Det är ditt eget ansvar att via hemsidan hålla dina telefon och e-post uppgifter aktuella. För att lägga in dessa uppgifter behöver du ett lösenord som du får av styrelsen.

[tillbaka]

KAMERALA ÄRENDEN

De panter som föreningen har registrerat på din lägenhet kan du kontrollera via hemsidan. Om föreningens uppgifter inte stämmer med dina bör du kontakta styrelsens sekreterare.

[tillbaka]

BETALNINGSÄRENDEN

Föreningens kassör ger dig ersättning för de utlägg som du har haft för föreningens räkning. Vi kräver naturligtvis verifikationer och/eller ett specificerat kvitto från dig. Om du har skrivit på en arbetsorder eller en följesedel för föreningens räkning, skall du lämna den attesterade kopian till kassören. 

[tillbaka]

TRAPPSTÄDNINGEN

Denna utförs av medlemmarna själva och organiseras i varje hus för sig. Städlistor för entrén anslås årligen på anslagstavlorna. Respektive trapp-plan städas av de som bor där efter eget överenskommet schema.

[tillbaka]

TRÄDGÅRDEN

Alla är välkomna att bidraga till trädgårdarnas vård genom gräsklippning, lövkrattning och dylikt, men tala först med trädgårdsgruppen om skötseln av rabatter och krukor. 
Inför varje år sätter styrelsen upp en lista för gräsklippning. Där anmäler du vilka veckor du kan ställa upp för att klippa våra gräsmattor.

[tillbaka]

KOMPOSTEN

I kompostbehållaren på bakgården kan du lägga allt organiskt komposterbart material. Behållaren töms vid behov i samband med föreningens arbetsdagar. 

[tillbaka]

SNÖSKOTTNINGEN

Alla bör efter förmåga hjälpa till med snöskottningen, som utförs så tidigt som möjligt på morgonen, och vid behov även på kvällen. Redskap finns i valvet, soprummet eller i gårdshusets källare. 
Sanda även gången om det är risk för halka.